សំពៅលូនជាតំបន់កសិកម្ម ដែលមានដំឡូងច្រើនជាងគេ

នៅឆ្នាំ ២០១១ នេះជាឆ្នាំដំឡូងមី របស់ស្រុកសំពៅលូន ។ សំពៅលូនជាស្រុកកសិកម្មមួយក្នុងចំនោមស្រុកនានានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង និងជាស្រុកដែលនាំផលិតផលកសិកម្មទៅប្រទេសថៃច្រើនជាងគេនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។ នៅឆ្នាំ២០១១ នេះ ប្រជាពលរដ្ឋនៅសំ ពៅ លូន នាំំគ្នាដាំដំណាំដំឡូងមីយ៉ាងច្រើនប្រហែលជា ៧៥%ទៅហើយ ។ នៅឆ្នាំ២០១០ ស្រុកនេះទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងលើដំណា ដំឡូងមី ដែលមានតម្លៃ ៧ បាត ក្នុងមួយគីឡូក្រាម ដំឡូងស្ងួត និងដំឡូងសើម មានតម្លៃ៣បាតកន្លះ។

Advertisements

About សំពៅលូន

Football
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s